Delta Finans

Finans Nedir?

Finans Nedir?

Herhangi bir faaliyetten en iyi şekilde yararlanmak için varlıkların, hükümetler ya da büyük şirketler tarafından yüklü miktarlarda paraların yönetimi anlamına gelmektedir. Kısaca para yönetiminin birçok türünü tanımlamak için kullanılır.

Finans Nedir?

Genel anlamda üç ana bölümde ele alınır: Kişisel, Kurumsal ve Kamu.

Kişisel Finans;

Bireylere özel olup, birebir kişilerle bağlantılı yürütülmektedir. Her bir bireyin finansmanını veya fonlarını yönetmektir. Kişi bireysel anlamda maddi idealleri doğrultusunda hedeflediği yolu planlamakla birlikte tasarruf ve yatırımlarının istenilen hedefe ulaşmasına destek olmaktadır.

Bu kavram her tüketicinin içinde bulunduğu bir durumdan ibarettir. Tüm bireyler gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi sağlama açısından basit bir muhasebe olarak da görülebilir.

Neden bir şirket gelir ve gider için muhasebe tutuyorsa bireysel olarak da kendi muhasebemizi tutarak bütçemize katkı sağlayabiliriz. Bu kavram elbette gelir ve gider kalemlerinden oluşmamaktadır. Tasarruf – birikim – yatırım kurallarından haberdar olmamız gerekmektedir.

Kurumsal Finans;

Bir şirketin masraflarını karşılamak ve sermaye yapısını oluşturmakla ilgili bir alandır. Kurumsal yapılarda masraf kalemleri ve sermaye kalemleri farklı olarak işlense de aslında paralel işlemler olmakla birlikte ilgili fonların kaynağını ve finansal pozisyonu iyileştirerek şirketin değerini arttırmak gibi fon kanallarıyla ilgilenir.

Risk ve fırsatlar arasındaki dengeyi kurmaya yardımcı olan bu alan varlık değerini arttırmaya odaklanmaktadır.

Kamu finansı

Kamu finansı ise devlete ait kurumların kaynak ve fon yönetimi ile ilgilidir. Kurumlarla ilgili uzun vadeli yatırımları gelecek ekonomi planlarını içeren yatırım kararlarını içerir. Gelir dağılımı, kaynak dağılımı, ekonomik istikrar gibi faktörleri dikkate alır.

Fonların nasıl elde edildiği konusu ise; oldukça büyük bir oranı vergilerden, bankalardan veya sigorta şirketlerinden borçlanarak alınan yatırım araçlarıdır.


Genellemek gerekirse, para yönetimini ve gerekli fonları elde etme sürecini temsil eden kavramdır. Aynı zamanda finansal sitemlerin oluşmasını sağlayan para, bankacılık, kredi, yatırımlar, varlıklar ve borçların gözetimini, oluşturulmasını ve incelenmesini de kapsamaktadır.

Hemen hemen her şirket için hayati önem taşıyan bu kavram oldukça titizlikle yürütülerek sabit genel kabul görmüş kurallar ve otoritelerle yönetilmelidir.


Teorilerinden biri paranın zaman değeri olduğu ve bir gün bir doların, gelecekteki dolar’ dan daha değerli olduğunu ifade eder. Burada anlaşıldığı üzere para zamanla güncellenir ve değerlenir.

Finans kelime kökü olarak Fransızcadan dilimize gelmiştir. 18. Yüzyılda, İngilizce topluluklar tarafından paranın yönetimi anlamına gelecek şekilde uyarlanmıştır. Ayrıca finans kelimesi ile yer değiştirebilecek tek kelime değişim kelimesidir. Bu nedenle belirtilmelidir ki aslında finans, mevcut kaynakların değişiminden başka bir şey değildir.

Finans, takas yerine aracı olarak değiştirilebilen parayla yakından ilgilidir ve tüm faaliyetlerin ömrüdür. Ekonomik sosyal ve idari anlamda. Açıklamak gerekirse; Kamuya vergiler olarak, bankacılık ve finansal kurumlar için tasarruf olarak sermaye veya tahvil ya da tahvillere girişimci olarak akmaktadır.


Özellikleri dört ana başlık altında toparlanabilir. Bunlar; fonların kanalize edilmesi, hissedar kazancını maksimize etmek, finansal yönetim olarak ana başlıklar altında toplanmaktadır.

Fonların Kanalize Edilmesi

Fonların kanalize edilmesi sistemin, tüm ekonomilerde hassas bir denge olduğu ve oldukça önemli bir unsur olarak bilinmektedir. Sektör ve piyasalar, fazladan fonları bulunan kişilerin fonlarını, yatırım yapabilir fonlara sahip olmayan bireylere kanalize etme işlevini yerine getirmektedir.


Fonların Kazanılması, Tahsisi ve Kullanımı

Fonların kazanılması finansmanın bir işlevi olarak edinimi, tahsisi ve kullanımı ile doğru orantılıdır. İşletme şunu net olarak belirlemelidir ki, doğru kaynaktan doğru zamanda doğru maliyetle yeterli kaynağın bulunduğundan emin olmalıdır.

İster menkül kıymet ihracı yoluyla ister bankadan borç verme yoluyla olsun, fon şekline karar vermesi gerekmektedir. Elde edinilen fonlar çeşitli projelere yada / veya hizmetlere tahsis edilmesi gerekir.

Ve bu gerekliliğin ardından ise, işin temel amacı esas alınarak tahsis edilen fonların ne kadar etkili olduğu ve ne kadar verimli bir şekilde kullanıldığına bağlı olarak kar elde etmektir. Fonların etkin ve doğru kullanımı, doğru yatırım kararlarına, uygun kontrol ve varlık yönetimi politikalarına ve işletme sermayesinin etkin yönetimine dayanır.


Hissedar kazancını maksimize etmek Sektöre bakılmaksızın herhangi bir işin amacı, kuruluşun payının bedeli ile ölçülen yatırımcıların servetini maksimize etmek ve yaratmaktır. Herhangi bir şirketin pay fiyatı, mevcut ve beklenen gelecek kazançlarının bir fonksiyonudur.

Politika ve kazançların en yüksek düzeye çıkarmak için planlanan yoldur.
Finansal Yönetim Kuruluş sahiplerinin servetini arttırmak amacıyla rakamları arttırmayı hedeflemektir.

Finansal yönetim aslında işletmelere yeterli ve düzenli bir kaynak sağlamaktan ibarettir. Ayrıca sermaye tedarikçilerine adil bir getiri oranı sağlamaktır. Karlılık, likit akışı ve emniyet ilkelerine göre sermayenin mevcut kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlayarak etkin rol almaktadır.

İç yatırım, finansman ve iç kontroller için kesin bir sistem sağlar. Amacı ise sermayenin maliyetini en aza indirmektir.

Finans Sınıflamasının Kategorileri

Doğrudan / Dolaylı olarak ikiye ayrılır.
Doğrudan; Borçlu borcunun gelecekteki gelir/ varlıkları ile talep ettiği menkul değerleri satarak finansal satarak finansal piyasadan doğrudan borç alır.
Dolaylı ise, tasarruf sahiplerinden borç alanlara para aktarma işlemi finansal aracılar ile yapılır.


Kısa Vadeli – Uzun Vadeli
İşyeri yatırımcıları işletmeye para yatırmalarını isteyebilir hatta bireyleri bu konuda ikna edebilir ancak bu para kısa sürede ya da uzun sürede ( Vadede ) ödünç alınabilir.

Uzun Vadeli Finans
Uzan vadeli sistem genellikle gayrimenkul gibi sabit varlıklarla yapılan yatırımlar için kullanılan bir araçtır ayrıca kısa vadede ise yatırılan para geri ödenmez. Hazırlanan sözleşmeler uzun vadelidir. Bu tip varlıklara örnek vermek gerekirse, Arazi, bina, makine, tesis, vb. gayrimenkuller örnek verilebilir.


Kısa Vadeli ise; İşletmeye ait sermayeye yapılan yatırımlar için kullanılır. İşin kısa vadeli işlemlerini yatırımlarını karşılamak için kullanılır. Nakit kredi hesabı olması durumunda, kısa vadede veya talep üzerine geri ödenebilir. Kısa vadeli krediler genellikle bir ile üç yıl arasındaki vade süreleri bulunmaktadır. Daha fazla olması halinde uzun vadeli kategorisi standartları içinde yer almak durumdadır. Vade belirtilen süreler dışında ise.


Finansal Kaynaklar
Fon kaynakları genel olarak sahip olunan sermayeye ve borçlanan fonlara ayrılabilir.
Sahiplik sermayesi; İşletme sahibinin kendisi tarafından getirilen ve ortaya aktarılan sermaye olarak ifade edilen paradır.
Borçlanma İle Elde Edilen Sermaye; Bu sermaye, banka gibi finans kuruluşu gibi dış kuruluşlar tarafından bireylere sunulan ya da kurumlara sunulan genellemek gerekirse ki, genelde kredi biçimde verilen paradır.


Finans Yönetimi Nasıl Olmalıdır


Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda finansal kararlar alınırken dikkat edilecek birçok merci ve yetki birimi olduğu görülmekte ve anlaşılmaktadır.

Finansal kararlar, kaynağın türüne, dönemine, maliyetine ve bunlara bağlı olarak dolaylı getirilere ilişkin karara bağlı olarak çeşitli kaynaklardan finansman sağlanması ile ilgili bir karar mekanizmasıdır.
Temettü kararında ise finans yöneticisi net kar dağıtımıyla ilgili karar vermek durumundadır. Ve bu verilen net kararlar ise iki bölümü ayrılır.


– Hissedarlar için Temettü: Temettü ve bağlı olarak oranın kar verilmesi gerekmektedir.
– Birikmiş Karlar: İşletmenin genişleme ve çeşitlendirme planlarına bağlı olarak elde tutulan karların tutarları kesinleştirilmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
    BİR YORUM YAZ